Hướng dẫn cập nhật YouTube ™ Dual Caption 3.6.1

avatar.png
ouweiyaĐăng vào ngày 15 tháng 1 năm 2022

bắt kịp với thời đại

Biểu tượng menu hoàn thành.

menu.png

Tắt lời nhắc cập nhật

Nhấp chuột phải vào biểu tượng tiện ích mở rộng và đánh dấu vào Tắt lời nhắc cập nhật.

moreMenu.png

chia sẻ màu sắc

Đã thêm các mẫu lịch sử.

swatches.png

đồng bộ hóa dữ liệu

Dữ liệu hiện có thể được đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị đầu cuối.

lưu trữ dữ liệu

Các bản cập nhật phiên bản bây giờ sẽ ghi nhớ dữ liệu trước đó mà không cần đặt lại.

Thông tin liên lạc

Nhấp chuột phải vào biểu tượng tiện ích mở rộng và có hướng dẫn nâng cấp và kênh YouTube.

YouTubesupport@dual-subtitles.com

moreMenu.png
webstore.png