Nhảy tới nội dung

YouTube ™ Dual Caption 3.6.7 Ghi chú cập nhật

ouweiya

Mở khóa chất lượng video

Giờ đây, khóa mặc định của chất lượng video được phát hành và bạn có thể chuyển đổi trạng thái bằng cách nhấp vào và bạn cần làm mới trang sau khi chuyển đổi trạng thái.

qualityUnlock.png
webstore.png